Nieuwjaarsreceptie Brugge

In la Brugeoise in Brugge mocht Voka West-Vlaanderen voor de tweede nieuwjaarsreceptie meer dan 500 ondernemers verwelkomen uit de regio. Te midden de opgestelde droomwerelden lieten we ons samen inspireren door keynote speaker Sven Nys en klonken we op 2020, het jaar van de ondernemer! Hieronder leest u de speecht van regiovoorzitter Ludo Lievens.

Beste ondernemers, geachte politici,

Een nieuw jaar is opnieuw aangebroken. Traditioneel een periode van lijstjes, wensen en dromen,… Dat deed ook mij nadenken waar ik zelf van droom voor mijn gezin en kinderen, mijn collega’s en ons allemaal.


Ik droom vooreerst van een goede gezondheid voor eenieder die u en mij dierbaar is. Daarnaast heb ik verschillende dromen en ambities op professioneel vlak. En tot slot heb ik ook heel wat verlangens op maatschappelijk en politiek vlak. Maar sta me toe te zeggen dat in plaats van zoete dromen dit af en toe een nachtmerrie is.


De slogan van deze nieuwjaarsreceptie is “durf blijven dromen”. Ondernemers gaan tot het uiterste om hun dromen om te zetten in realisaties. Ondernemers zijn dromers, maar vooral ook durvers en doeners. Ik denk dat we hier een parallel kunnen trekken met de politiek. Ook in de politiek begint alles met een droom en zijn het de doeners die er in slagen om zaken in gang te zetten of te realiseren. En als we beide krachten kunnen verenigen, als ondernemers en politici samen aan de kar trekken, dan zijn we in staat tot grootse dingen! Wel, dat is mijn droom voor 2020.

"We moeten op zoek naar ie creatieve oplossingen zodat we de welvaart en het welzijn in onze regio kunnen behouden en duurzame groei mogelijk maken."

– Ludo Lievens

Krachten bundelen

Bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is het onze ambitie om uw dromen waar te maken. Om de durvers en de doeners vooruit te stuwen en te ondersteunen. En dit geldt zowel voor ondernemers als politici. Onze droom is om in 2025 de regio te zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. We zijn er echter nog lang niet. Om deze ambitie mogelijk te maken, moeten we de krachten bundelen. Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat wij over de grenzen heen van politieke partijen, drukkingsgroepen, natuurbeschermingsgroeperingen, vakbonden, enz. samen de maatschappelijke uitdagingen moeten aanpakken.

Nieuwe en creatieve oplossingen

Professor Harari, een beroemde Israëlische historicus, onderzoekt het verband tussen de geschiedenis en de vooruitgang van de technologie. Iets wat ook ons dagelijks bezig houdt. We moeten kijken hoe zaken in het verleden aangepakt werden, maar mogen ons er niet op blind staren en moeten telkens op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen. Om bijvoorbeeld grote infrastructuurwerken te kunnen realiseren, moeten we zonder vooringenomenheid open durven staan voor nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden.


Dames en heren, in onze regio hebben wij heel wat dergelijke uitdagingen. We moeten op zoek naar die creatieve oplossingen zodat we de welvaart en het welzijn in onze regio kunnen behouden en duurzame groei mogelijk maken.

Eén

Denk maar aan de realisatie van de nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge. Natuurlijk is die sluis onmisbaar! En natuurlijk had ze er eigenlijk al moeten liggen! Maar vandaag staan we verder dan ooit in het beleids- en realisatieproces. Wel, in plaats dat voor- en tegenstanders elkaar de loef proberen af te steken, zouden wij beter allemaal rond de tafel gaan zitten en onderzoeken hoe we dit project nu zo snel mogelijk kunnen realiseren rekening houdende met de leefbaarheid voor de omwonenden.

Twee

Hetzelfde geldt voor het Ventillusproject. Als we de groene energie van de windmolenparken op zee tot in onze huizen willen krijgen, is er nood aan nieuwe, sterkere hoogspanningslijnen. En natuurlijk roept dit vragen op bij de inwoners van Jabbeke, Loppen, Zedelgem, Lichtervelde enzoverder. Maar opnieuw, laat ons de zaken benoemen en bespreken, maar niet kelderen. Laat ons vooral op zoek gaan naar oplossingen!

Drie

En zo zijn er nog wel enkele dossiers in onze regio. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het dossier van het nieuwe stadion van Club Brugge en Cercle Brugge. Er zijn recent heel wat evoluties in dit dossier. Wij hopen dat dit snel kan landen met twee nieuwe voetbalstadia. Ik ben gelukkig om vast te stellen dit project door een nieuwe frisse kijk gedeblokkeerd kan raken. Maar wat ons daarnaast bovenal interesseert, is het grotere plaatje waar ook de nieuwe Brugse bedrijventerreinen deel van uitmaken. Ook dit dossier moet na 15 jaar landen. Geen vertraging meer a.u.b.!

Vier

Gelukkig zit er wel schot in het dossier van het nieuwe congres- en beursgebouw, dat letterlijk uit de grond aan het komen is.

Vijf

Voor andere dossiers wachten wij op een concrete stap vooruit:


a. Een betere binnenvaartverbinding

b. het aanpakken van de Ringvaart rond Brugge

c. een nieuwe Dampoortsluis

d. de verbreding van de E403 tussen Brugge en Roeselare door middel van een spitsstrook


Het lijstje van belangrijke dossiers voor onze regio is lang, maar slepen we reeds vele jaren mee. Het is nu tijd dat we er allemaal samen onze schouders onder zetten en de dossiers deblokkeren. Er is dan wel nog geen federale regering, we hebben wel een Vlaamse regering met heel wat bevoegdheden: the time to act is now!

"Het is nu tijd dat we allemaal samen onze schouders onder aanslepende dossiers zetten en ze deblokkeren."

– Ludo Lievens

Verkiezingsjaar

Inderdaad dames en heren, 2019 was een verkiezingsjaar. Dankzij de lobby van Voka West-Vlaanderen zijn er ook voor onze regio heel wat kapstokken in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen. Als Voka hebben wij een intens parcours gelopen, maar ik ben trots om vast te stellen dat we er in geslaagd zijn om onze beleidsmakers te inspireren met onze voorstellen.


Wij hadden drie prioriteiten voor de nieuwe Vlaamse regering:

1. investeer in mensen

2. investeer in infrastructuur

3. investeer in innovatie


De dossiers die ik zonet vermelde vormen hier een onderdeel van. Het is nu aan de nieuwe ministers om deze dossiers ook effectief te realiseren. Wij staan alvast klaar om onze politici hierin te ondersteunen. Zo hadden wij eergisteren (dinsdag) nog een meeting met Minister-President Jan Jambon hierover.


Naast het Vlaamse niveau hadden we in 2019 ook de start van de nieuwe lokale besturen. Veel nieuwe stads- en gemeentebesturen zijn er stevig ingevlogen, en daar zijn we blij om. Ook met u, beste burgemeesters en schepenen, willen we in de komende jaren graag intens samenwerken. Voor verschillende dossiers bent u een belangrijke betrokken partij. Jullie kunnen draagvlak creëren, ondernemerschap ondersteunen, zaken deblokkeren, enzovoort. Wij reiken u de hand!

Ondernemend klimaat

Als Voka - Kamer van Koophandel nemen ook wij initiatief. Samen met stad Brugge (en mijn bijzondere dank gaat hierbij uit naar burgemeester Dirk De fauw en schepen Pablo Annys) starten we een campagne op om Brugge en de omliggende regio meer en beter in de markt te zetten als broedplaats van ondernemerschap en innovatie. We hebben heel wat mooie en sterke bedrijven in verscheidene sectoren, maar wat ontbreekt, is een betere aanpak om innovatieve start-ups en scale-up bedrijven naar Brugge aan te trekken of om hen zelfs gewoon hier te houden. Brugge moet beter in de markt gezet worden als plek van innovatie, ondernemerschap en start-up-cultuur. Een cocreatiehub waar start-ups, grotere bedrijven andere stakeholders aan kruisbestuiving kunnen doen, kan hierbij het sluitstuk vormen.


Maar beste stadsbesturen, wij vragen wel iets in return. Voor een ondernemend klimaat moet het op alle vlakken goed zitten. We stellen vast dat er, en dit is voor meerdere gemeenten het geval, er opnieuw heel wat creativiteit is op het vlak van nieuwe lokale belastingen. In Brugge werd een nieuwe belasting op masten en pylonen ingevoerd. Andere gemeenten verhoogden de opcentiemen, voerden een retributie of belasting op energie, oppervlakte, enzovoort in. In onze visie zijn dergelijke belastingen nefast voor het ondernemerschap. Een belasting op masten of pylonen, terwijl de havenbedrijven in Zeebrugge voor de veiligheid van hun medewerkers soms zeer veel verlichtingsmasten op hun terminals hebben staan, of terwijl bedrijven investeren in groene energie via windmolens op hun terreinen. Een dergelijke belasting kunnen wij geenszins goedkeuren.


Ik blijf nog even in Zeebrugge. We hebben het geluk dat de vorige CEO van de haven in zijn nieuwe functie rechtstreekse lijnen heeft tot in het koninklijk paleis. Een ambassadeur van onze regio dus. Tegelijk heeft onze haven in Zeebrugge snel nood aan een nieuwe CEO. We rekenen op een open procedure waarbij de beste kandidaat het kan halen. Iemand met kennis van de haven, van onze bedrijven, die weet voor welke uitdagingen we staan, en die er over kan waken dat Zeebrugge in de nieuwe constellatie met Antwerpen zijn “fair share” kan blijven behouden.


Dames en heren,

Ik heb zowaar dorst gekregen en ik weet dat voor u hetzelfde geldt. Met Voka West-Vlaanderen zijn we klaar om er ook in 2020 meer dan 100% voor te gaan en ik ben er van overtuigd dat u dit ook van plan bent. Laat ons daar nu dan ook het glas op heffen!

Terug naar inhoudstafel