Nieuwjaarsreceptie Oostende

Duospeech


Op 28 januari vond de nieuwjaarsreceptie voor Oostende en Veurne plaats. Regiovoorzitters Johan Verborgh en Pieter De Brabandere gaven er in een duospeech onderstaande boodschappen mee aan de talrijke deelnemers.


Johan

Beste ondernemers, geachte politici,

Ik heet u graag van harte welkom op de tweede editie van deze “Voka Kustreceptie”. We hebben er inderdaad opnieuw voor gekozen om deze avond de hele kustregio uit te nodigen in ons prachtige Kursaal te Oostende. Door de brug te slaan naar de ons omringende regio’s staan we immers sterker. Ik ben dan ook zeer blij dat u hier opnieuw in grote getale aanwezig bent, en wil u allen een goede gezondheid, boeiende en leerrijke ervaringen en veel succes in al uw ondernemingen toe wensen in 2020.


2019 was een speciaal jaar met lokale besturen die zich installeerden en Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Het is met andere woorden gepast om zowel even terug te blikken als vooruit te kijken. Maar voor we daaraan beginnen; sta me toe u eerst voor te stellen aan de persoon die hier naast mij staat. De kersverse voorzitter van Voka regio Veurne: Pieter De Brabandere!


Pieter

Geachte dames en heren, beste Voka-vrienden,

Ook van mijn kant heet ik u graag van harte welkom op deze Voka nieuwjaarsreceptie. Voor mij is het inderdaad de eerste keer dat ik hier sta als voorzitter van Voka regio Veurne. En de start van 2020 deed ook mij nadenken waar ikzelf van droom voor mijn gezin en kinderen, mijn collega’s, ons allemaal. Op persoonlijk vlak droom ik, net zoals Johan, vooreerst van een goede gezondheid voor eenieder die u en mij dierbaar is. Daarnaast heb ik verschillende dromen en ambities op professioneel vlak. En tot slot heb ik ook heel wat verlangens op maatschappelijk en politiek vlak, maar sta me toe te zeggen dat in plaats van te dromen ik hier eerder wakker van lig.

"Ook in de politiek begint alles met een droom en zijn het de doeners die er in slagen om zaken in gang te zetten of te realiseren."

– Johan Verborgh


Johan

De slogan van deze nieuwjaarsreceptie is “durf blijven dromen”. Ondernemers gaan tot het uiterste om hun dromen om te zetten in realisaties. Ondernemers zijn dromers, maar vooral durvers en doeners. Ik denk dat we hier een parallel kunnen trekken met de politiek. Ook in de politiek begint alles met een droom en zijn het de doeners die er in slagen om zaken in gang te zetten of te realiseren. En als we beide krachten kunnen verenigen, als ondernemers en politiek samen aan de kar trekken, dan zijn we in staat tot grootse dingen! Wel, dat is mijn droom voor 2020. Bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is het onze ambitie om dromen waar te maken. Om de durvers en de doeners vooruit te stuwen en te ondersteunen. En dit geldt zowel voor ondernemers als politici. Onze droom is om in 2025 de regio te zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa.


Pieter

Dat is een mooie en ambitieuze doelstelling, Johan! Daar wil ook ik mij graag achter scharen en mijn bijdrage toe leveren als nieuwe voorzitter regio Veurne. Maar we zijn er nog lang niet. Om deze ambitie mogelijk te maken, zullen we meer dan ooit de krachten moeten bundelen. Ik ben er stellig van overtuigd dat wij over de grenzen heen van politieke partijen, drukkingsgroepen, natuurbeschermingsgroeperingen, vakbonden, enz. samen de maatschappelijke uitdagingen moeten aanpakken. Dat geldt voor veel van de dossiers in onze regio, en dan denk ik bijvoorbeeld spontaan aan de N8, de verbinding tussen Veurne en Ieper die totaal niet is uitgerust zoals een weg van de 21ste eeuw dit zou moeten zijn. Ons geduld is op! Dit moet een prioritair dossier zijn voor de nieuwe Vlaamse regering conform haar eigen regeerakkoord, en wij roepen haar dan ook op om zeer snel de werken in Veurne aan te vatten.


Johan

We moeten streven naar het vergroten van draagvlak voor dossiers die ten goede komen van onze regio en die de innovatiekracht van onze bedrijven vergroten. Enkel op die manier zullen wij de welvaart en het welzijn in onze regio kunnen behouden en duurzame groei mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het Ventilusproject. Als we de groene energie van de windmolenparken op zee landinwaarts en tot in onze huizen willen krijgen, moeten er nieuwe, sterkere hoogspanningslijnen komen. Natuurlijk roept dit vragen op bij de inwoners van gemeenten waar het tracé van deze lijnen woonkernen kruist. Maar ook hier is het belangrijk om de zaken te benoemen en te bespreken, maar niet te kelderen. Laat ons vooral op zoek gaan naar oplossingen!


Een ander dossier is dat van de nieuwe zeesluis die de toegang tot de achterhaven van de haven van Oostende moet verzekeren. De oude Demeysluis is nu echt wel aan vervanging toe. Wij vragen de Vlaamse regering om een nieuwe sluis aan te leggen in het Sas Slijkens, zoals in 1993 reeds beslist werd. Er werden toen zelfs heel wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Maar het sluitstuk, de aanleg van een nieuwe sluis, werd niet uitgevoerd. Met zo’n project zou men twee vliegen in één klap slaan: de realisatie van een vlotte en directe verbinding tussen de voor- en achterhaven, én tegelijkertijd kunnen we daar een betere kustverdediging aan koppelen.


Pieter

Innovatie is de sleutel tot vooruitgang. Ik ben dan ook zeer blij om vast te stellen dat er het voorbije jaar in onze regio echt gepionierd werd. Reeds jaren vragen wij om het potentieel van de kleinere waterlopen te onderzoeken. Wel, een privébedrijf heeft onlangs testen succesvol afgerond en gebruikt nu het kanaal Oostende-Nieuwpoort en verder naar Diksmuide om via een onbemand binnenschip grond en aarde te vervoeren. Een wereldprimeur in onze contreien! Daarenboven wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de plannen om een industriële kade te realiseren in 2021 te Veurne. En dit allemaal dankzij de ondersteuning van de diensten van de Vlaamse overheid. U ziet, als ondernemende politici en beleidsmakers en bedrijven de handen in elkaar slaan, kunnen we wel degelijk ver komen.


Samenwerken via een “triple & quadruple helix model”, waarbij bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken, is de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de verdere uitbouw van het provinciaal kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren Acasus in Veurne die de bouwsector in de regio nog meer kan versterken.


Bovendien moet de regio nog veel meer kijken naar de mogelijkheden van de grensoverschrijdende samenwerking met onze buren in Noord-Frankrijk. De regio Duinkerke-Calais is eveneens een heel ondernemende regio met vele bedrijven, waar ook voor ons heel wat opportuniteiten zijn. We zijn dan ook verheugd om vanavond een delegatie van de Chambre de Commerce uit Noord-Frankrijk hier op onze nieuwjaarsreceptie te mogen verwelkomen. Bienvenue à nos amis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Haut-de-France !


Voor mij is er eigenlijk geen grens en ligt Veurne veel centraler dan we denken.


Johan

Klopt Pieter, voor Veurne is dit haast vanzelfsprekend, maar ook Oostende is uiteindelijk niet erg ver van de Franse grens. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om meer luchtcargotrafiek vanuit die regio naar de luchthaven van Oostende te verkrijgen. En we hebben hier topbedrijven inzake offshore windenergie, waarom zouden die geen graantje kunnen meepikken bij de bouw van de nieuwe Franse windmolenparken voor de kust van Duinkerke?


Internationalisering en innovatie zijn inderdaad twee kernbegrippen voor onze bedrijven. Wij willen hen daar ook zoveel als mogelijk bij helpen en nieuwe innovatieve projecten in onze regio maximaal ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het potentieel van drones voor onze regio. Recent nog was er de aankondiging van een bedrijf dat onderwaterdrones zal fabriceren in Oostende. Maar we hebben in de ruime regio een heel scala aan bedrijven die actief zijn in deze sector. Het gaat hier dan ook om een sector in volle ontwikkeling, met luchtdrones, onderwaterdrones, grondtoestellen, enzoverder. Dit zal voor onze regio heel wat economische opportuniteiten creëren. Denk bijvoorbeeld aan de vele maritieme toepassingen, maar er zijn ook mogelijkheden voor de landbouw, voor stocktellingen, voor veiligheidstoepassingen, enz. Vanuit Voka willen wij in samenwerking met alle stakeholders deze sector verder ondersteunen en toewerken naar een sterke West-Vlaamse cluster!


En de actualiteit bevestigt het innovatiepotentieel van onze regio. Exact een jaar geleden sprak ik op dit podium mijn droom uit van een waterstoffabriek, gisteren werd aangekondigd dat ze er ook effectief komt. Er zal een grote waterstoffabriek gebouwd worden die zal werken op basis van de elektriciteit van de offshore windmolenparken. Opnieuw een wereldprimeur waar wij terecht zeer trots op mogen zijn!

"Met Voka West-Vlaanderen zijn we klaar om er ook in 2020 meer dan 100% voor te gaan en ik ben er van overtuigd dat u dit ook van plan bent."

Pieter De Brabander


Pieter

Naast het Vlaamse niveau hadden we in 2019 ook de start van de nieuwe lokale besturen. Veel nieuwe stads- en gemeentebesturen zijn er stevig ingevlogen, en daar zijn we blij om. Sommigen misschien zelfs iets te stevig, als we merken dat er hier en daar belastingen voor bedrijven verhoogd worden of zelfs nieuwe worden ingevoerd. Liever zien we dat u als gemeentebestuur een actieve rol opneemt om het ondernemerschap te ondersteunen: Voor verschillende dossiers bent u een belangrijke betrokken partij. U kunt draagvlak creëren, ondernemerschap ondersteunen, zaken deblokkeren, enzovoort… Wij willen als Voka dus graag intens met u samenwerken gedurende de komende jaren. Wij reiken u de hand!


Dames en heren,


Ik heb dorst gekregen en ik weet dat voor u hetzelfde geldt. Met Voka West-Vlaanderen zijn we klaar om er ook in 2020 meer dan 100% voor te gaan en ik ben er van overtuigd dat u dit ook van plan bent. Laat ons daar nu dan ook het glas op heffen!

Terug naar inhoudstafel